Dat olderwetse plat

Och, och, och, wat is 't toch wat,
Met dat olderwetse plat.
't Is zo zonde,
't Geet ten gronde,
Vrouwleu proat as in de stad.
Koopt zich sökskes,
Korte rökskes,
Dreit as stadsen met et gat,
Schaamt zich veur dat olde plat.

Mansleu, vrouwleu, schaamt ow wat.
't Is zo mooi dat olde plat.
't Klunk zo vrind'lik,
't Lacht zo kind'lik.
't Löp zo hendig over 'n pad.
't Hef zo'n wille.
't Grient zo stille.
Woorden hef et meer dan zat.
't Is zo mooi dat olde plat !